Kasutamistingimused

VAHENDUSLEPING

1. MÕISTED
Vahendaja – AUTOSHOP OÜ, registrikood 11057954, aadress Tallinn. 
Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud Vahendajaga lepingu vahendusteenuse saamiseks.
Klient – Kasutaja, kes on sõlminud Vahendajaga lepingu tarbimise eesmärgil.
Partner – Kasutaja, kes omab laiendatud õigusi ning on sõlminud Vahendajaga lepingu ärieesmärkidel.
Pooled – Vahendaja ja Kasutaja koos nimetatult. 
Vahendusteenus – Vahendaja pakutav teenus, mille abil saab Klient osta ja Partner müüa kaupu või teenuseid vahendaja internetikeskkonnas www.autoveeb.ee. Vahendusteenuse sisuks ei ole teenuste või kaupade pakkumine Vahendaja poolt Klientidele. Vahendaja ei ole kaupade või teenuste pakkujaks.
Tellimuse kinnitus – Kliendile elektrooniliselt saadetav kinnitus vahenduslepingu sõlmimiseks tehtud nõustumuse saamise kohta. 
Vahendusleping – Vahendaja ja Kasutaja vahel sõlmitud leping, mille alusel osutab Vahendaja Kasutajale vahendusteenust.
Vahendusleping sõlmitakse arvutivõrgu abil Kasutaja poolt Vahendajale nõustumuse andmisega käesoleva vahenduslepingu tingimustega või teenuse kasutama asumisega Kasutaja poolt, mis loetakse nõustumuseks käesoleva vahenduslepingu tingimustega.
Lisa - tingimused, milles Vahendaja ja Partner on Lepingu puhul täiendavalt kokku leppinud.
Voucher - dokument, mis kinnitab Kliendipoolse Partneri poolt pakutavate kaupade või teenuste eest tasumist, ja on alus kaupade või teenuste kätte saamiseks. Voucher kehtib mistahes Kliendi poolt pakutud viisil: trükituna, käsitsi kirjutatuna, elektrooniliselt. 
Müügileping – Vahendaja vahendusel Kliendi ja Partneri vahel sõlmitav leping kauba või teenuste ostu kohta.
Kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole käesoleva vahenduslepingu pooleks.
Vahendaja veebileht – Vahendaja veebilehe aadress on http://www.autoveeb.ee. Vahendaja veebileht hõlmab ka veebilehe http://www.autoveeb.ee alamlehti.
Vahendaja elektronpostiaadress – Vahendaja elektronpostiaadress on info@autoveeb.ee.
Müügikampaania – ajavahemik, mil toimub Partneri kauba või teenuse müük Vahendaja veebilehe kasutamisel.

2. LEPINGUPOOLTE KINNITUSED
2.1. Käesolev vahendusleping on sõlmitud AUTOSHOP OÜ, registrikood 11057954, aadress Tallinn ja Kasutaja vahel, kes on andnud Vahendajale aktsepti käesoleva vahenduslepingu tingimustele või asunud Vahendaja poolt pakutavat teenust kasutama.
2.2. Füüsilisest isikust Kasutaja kinnitab käesoleva lepingu tingimuste aktseptimisega, et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.
2.3. Kasutaja kinnitab käesoleva lepingu tingimuste aktseptimisega, et ta kohustub Vahendaja pakutavat vahendusteenust kasutama üksnes õiguspärastel eesmärkidel kooskõlas käesoleva vahenduslepingu tingimuste ja Vahendaja veebilehel avaldatud juhistega.
2.4. Kasutaja kinnitab, et vahendusteenuse kasutamisega ei riku ta kolmandate isikute õigusi.
2.5. Kasutaja kinnitab vahenduslepingu üldtingimuste aktseptimisega, et ta on üldtingimustega ja Vahendaja veebilehel avaldatud teabega tutvunud ning on üldtingimuste sisust ja Vahendaja veebilehel avaldatud teabest täielikult aru saanud. Vahendusteenuse kasutamine võrdsustatakse eelmises lauses esitatud kinnitusega.
2.6. Klient kinnitab, et on teadlik, et Vahendaja ei ole kaupade või teenuste pakkujaks ja vastav Müügileping sõlmib Klient Partneriga. Müügilepingu täitmise eest, sh kuid mitte ainult kauba või teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, vastutab üksnes Partner.

3. LEPINGU ESE
3.1. Vahendusteenuse osana võimaldab Vahendaja Kliendile juurdepääsu pakutavatele kaupadele või teenustele läbi oma veebilehel asuva liidese.
3.2. Partner pakub Klientidele kaupu või teenuseid kasutades Vahendaja pakutavat vahendusteenust. Vahendaja ei ole kaupade või teenuste pakkujaks ning ei vastuta kaupade või teenustega seonduva eest.

4. VAHENDAJA ÕIGUSED
4.1. Vahendajal on õigus pakkuda erinevatele Kasutajatele erineva sisuga teenust ning anda erinevatele Kasutajatele erinevaid õigusi teenuste kasutamisel.
4.2. Vahendajal on õigus igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta piirata, keelata, uuendada või tühistada osaliselt või tervikuna vahendusteenuse kasutusvõimalusi.
4.3. Vahendajal on õigus igal ajal peatada Kasutajale vahendusteenuse osutamine.
4.4. Vahendajal on õigus ühepoolselt lõpetada käesolev leping ning sulgeda Kasutaja konto Vahendaja veebilehel.
4.5. Vahendajal on õigus muuta käesoleva vahenduslepingu tingimusi saates teate lepingutingimuste muutmise kohta Kasutaja poolt Vahendajale avaldatud elektronpostiaadressile. Lepingutingimuste muutmisega mittenõustumise korral on Kasutajal õigus sellest mõistliku aja jooksul Vahendajale kirjalikku taasesitatavas vormis teatada. Vahendusteenuse kasutamise jätkamine loetakse uuendatud lepingutingimuste täielikuks aktseptimiseks.
4.6. Vahendajal on õigus igal ajal kontrollida Partneri poolt pakutavate kaupade või teenuste sisu vastavust kehtivale õigusele, käesoleva vahenduslepingu tingimustele ja Vahendaja veebilehel avaldatud muudele tingimustele.
4.7. Vahendajal on õigus saata Kasutajale personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda teatades sellest Vahendajale.
5. VAHENDAJA KOHUSTUSED
5.1. Vahendaja võimaldab Kasutajale juurdepääsu pakutavatele vahendusteenustele läbi oma veebilehe.
5.2. Vahendaja on kohustatud andma Kliendile makse eduka sooritamisel Voucheri, mille alusel saab Klient ostetud kaupu või teenuseid Partneri juures omandada või tarbida.
6. PARTNERI JA KLIENDI KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
6.1. Partner on kohustatud mitte pakkuma kaupu või teenuseid, mille sisu on vastuolus kehtiva õigusega või millega rikutakse kolmandate isikute õigusi. Sealhulgas on Partneril keelatud kasutada vahendusteenust kaupade või teenuste pakkumiseks, mille sisuks on autoriõigusega kaitstud materjalide levitamine autori nõusolekuta, tsiviilkäibes keelatud kauba müümine jms.
6.2. Partner on kohustatud tagama, et tema poolt pakutava kaupade või teenustega, sellega seotud materjalidega ei levitata valeandmeid, eksitavaid andmeid, viirusi või muid kahjuliku, kahjustava või hävitava mõjuga programme või muid materjale, mis kahjustavad või võivad kahjustada kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.
6.3. Partner vastutab tema poolt pakutavate kaupade või teenuste mittevastavuse eest kehtivale õigusele, käesolevale vahenduslepingule ja Vahendaja veebilehel avaldatud muudele tingimustele.
6.4. Partner on kohustatud hoiduma mistahes tegevusest, mis võib kahjustada Vahendaja mainet, vara või vähendada Vahendaja kui äriühingu väärtust.
6.5. Partner on kohustatud mitte läbi viima samasuguse kampaania ega mitte müüa sama kaupa või teenust konkureerivatel portaalidel hiljem, kui 14 päeva enne selle läbiviimiseni Vahendaja veebilehel ja/või Müügikampaania ajal. Vastasel juhul loetakse see kui Müügikampaaniast loobumine ning peab tasuma trahvi, mis on kirjas punktis 10.2.
6.6. Partner on kohustatud avaldama Vahendajale tegelikkusele vastavad kontaktandmed ja arveldusandmed, mis on vajalikud rahasummade ülekandmiseks. Vahendaja ei vastuta teadete või rahaülekannete toimumise eest, kui Partneri avaldatud andmed ei vasta tegelikkusele.
6.7. Kasutaja on kohustatud avaldama registreerumisel Vahendajale tegelikkusele vastavad kontaktandmed.
6.8. Kasutaja on kohustatud mistahes muudatustest oma kontaktandmete osas viivitamatult kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Vahendajat teavitama. Kuni teate kättesaamiseni loetakse Vahendajale jaoks kehtivaks andmed, mis on temale esitatud varem.
6.9. Kasutaja on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele Vahendaja veebilehel asuva liidese kasutamiseks vajalikke andmeid, s.h Kasutaja tunnuseid ja salasõnu. Nimetatud andmete kolmandatele isikutele teatavaks saamisest tekkinud kahju eest Vahendaja ei vastuta.
6.10. Partneri poolt pakutava kauba või teenuse Müügilepingu sõlmimiseks deponeerib Klient veebilehe vahendusel Vahendaja arvelduskontol Partneri poolt määratud summa, mille laekumisega Vahendaja arvelduskontole loetakse Müügileping Kliendi ja Partneri vahel Partneri poolt määratud tingimustel sõlmituks. Makse eduka sooritamise korral annab Vahendaja Kliendile Voucheri.
6.11. Vahendaja väljastatud, sh lunastusperioodi jooksul kasutamata, Voucherid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad, v.a. p-s 6.12. toodud juhul.
6.12. Vastavalt võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) §-le 56 Kliendil on õigus Müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul Vahendaja juures Müügilepingus näidatud summa deponeerimisest. Raha tagasi saamiseks peab Klient pöörduma Partneri poole vastava teatega. Müügilepingu tagasitäitmise eest vastutab Partner täies ulatuses. Partner kohustub tagastama Kliendile tema poolt tasutud summa täies ulatuses viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul Müügilepingust taganemise teate jõudmisest Partnerini.
6.13. Vahendaja ei kompenseeri Partnerile vahendustasu juhul kui Partner tagastab Kliendile raha, sh VÕS § 56 alusel.

7. ARVELDAMINE PARTNERIGA JA VAHENDUSTASU
7.1. Kliendi poolt sooritatud makset käsitatakse kui vahendite ajutist deponeerimist Vahendaja pangaarvele Partneri huvides. 
7.2. Vahendaja arveldab Partneriga mitte varem kui teisel tööpäeval, kuid mitte hiljem kui viieteistkümnendal tööpäeval pärast Müügikampaania lõppemist.
7.3. Partneriga arveldus toimub Vahenduslepingu ja selle Lisa alusel.
7.4. Partneri pangaarvele kantakse üle summa pärast Vahendaja vahendustasu kinnipidamist. Vahendaja vahendustasu kinnipidamine toimub reklaamiteenuse arve alusel, mis on konkreetse Müügikampaania puhul lepingu Lisas kokku lepitud.
7.5. Vahendajal on õigus Partnerile väljamaksmisele kuuluvast summast kinni pidada riiklikud maksud, kui see on kohustuslik kehtiva õiguse kohaselt.
7.6. Partner esitab Kliendile kauba või teenuse eest arve kauba või teenuse kättesaamise hetkel.
7.7. Kui Partneril on pretensioone seonduvalt temale väljamaksmisele kuuluva summaga, peab ta pretensioone esitama 5 päeva jooksul pretensioonearvates makse saamisest. Pretensiooni tähtaegse mitteesitamise korral loetakse, et Partneril puuduvad mistahes vastuväited või nõuded seoses tehtud maksega, s.h makse suurusega.
7.8. Vahendajal on õigus mistahes ajal muuta Partnerile väljamaksmisele kuuluva tuluosa arvestamise ja väljamaksmise, tulu jaotamise või muude käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade maksmise korda. Vahendaja teavitab Partneri vahenduslepingu tingimuste muutmisest saates Kliendi avaldatud elektronpostiaadressile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate. Partneril on õigus uuendatud lepingutingimustega mittenõustumise korral vahendusleping üles öelda. Vahendusteenuse kasutamise jätkamine võrdsustatakse vahenduslepingu uuendatud tingimuste aktseptimisega.

8. ANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. Kasutaja andmete töötlemine teostatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.
8.2. Pooled käsitlevad vahenduslepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning muid lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsetena.
8.3. Vahenduslepinguga seotud isikutel on keelatud avaldada konfidentsiaalset informatsiooni teise poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud lepinguga ettenähtud juhud.
8.4. Kasutaja annab käesoleva vahenduslepingu tingimuste aktseptimisega Vahendajale nõusoleku Kasutaja nime, logo kasutamiseks presentatsioonidel, turundusmaterjalides ja Klientide nimekirjades.
8.5. Vahendaja võib kasutada Partneri ärinime, kaubamärke, teenuste tähistusi, logosid või domeeninimesid, kui selline kasutamine on kooskõlas käesoleva vahenduslepinguga.
8.6. Vahendaja võib Kasutajaga seonduvaid andmeid, mis on seostatavad Kasutaja isikuga, avaldada ka erinevate õigustoimingutega seonduvalt või lepinguga seotud isikutele, audiitorile, notarile või õigusabi osutajale, s.h seonduvalt kohtumenetlustega, kriminaalmenetlustega, kohtulahendite täitmisega, väidete esitamisega õigusvaidlustes oma  õiguste kaitseks või maksmapanekuks jms. Kui kolmandad isikud, kes on saanud Vahendajalt eelnimetatud alustel infot Kasutaja kohta, avaldavad sellise info kolmandatele isikutele, ei ole Vahendaja selle eest vastutav.
8.7. Vahendaja võib avaldada reklaami tegelevatele ettevõtjatele, koostööpartneritele, sponsoritele ja muudele kolmandatele isikutele infot, mis ei ole seostatav Kasutajaga, s.h infot vahendusteenuse detailide kohta, teenuse kasutamise statistika kohta või muud sarnast Vahendaja kogutud informatsiooni.
9. POOLTE VASTUTUS
9.1. Vahendaja vastutab käesoleva lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, üksnes tahtluse või raske hooletuse korral. Kasutajat on kohustatud tõendama Vahendaja süü olemasolu.
9.2. Kasutaja vastutab käesoleva vahenduslepingu rikkumise eest igal juhul, v.a juhul kui kohustuste rikkumine on tingitud asjaolust, mida kasutaja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Vahendaja lepingu sõlmimisel ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud). 
9.3. Vahendaja ei vastuta käesoleva vahenduslepingu alusel osutatud teenusega seonduvalt mistahes kahju, s.h otsese, kaudse, varalise, mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu, finantskahju, puhta majandusliku kahju või ärinime või kaubamärgi maine kaotusest tingitud kahju eest.
9.4. Kogu vastutust kauba või teenuse mittevastavuse eest kannab Partner ise.
9.5. Vahendaja ei vastuta Partneri kohustuste eest.
9.6. Kui Vahendajal on alust arvata, et Partner rikub vahenduslepingut, on Vahendajal õigus peatada Partnerile väljamaksmisele kuuluva summa tasumine või vähendama Partnerile väljamaksmisele kuuluva summa, mil Vahendaja kontrollib mõistlikul moel rikkumise esinemist.
9.7. Vahendaja ei tagasta Partnerile vahendustasu, juhul kui Partner on Kliendile raha tagastanud.
9.8. Vahendaja ei vastuta selle eest, kui kolmandate isikute tõttu ei jõua ükskõik mis põhjusel makse täissummana Vahendaja pangakontole.
9.9. Juhul kui Partner ei täida Kliendi ees varem läbi viidud Müügikampaaniate osas võetud kohustusi, samuti punktis 6.12 võetud kohustusi ning ei tagasta Kliendile tema raha seadusega ettenähtud tähtajaks, on Vahendajal õigus nõuda Partnerilt leppetrahvi kuni 1 000 (üks tuhat) eurot. 
10. LEPINGU KEHTIVUS
10.1. Leping või lepingu lisad jõustuvad nende tingimuste aktseptimisega Kasutaja poolt. Käesolev vahendusleping kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste täitmiseni Poolte poolt.
10.2. Partner võib käesoleva vahenduslepingu üles öelda ehk keelduda varem kokku lepitud Müügikampaaniat korraldamast teavitades Vahendajat sellest kirjalikult taasesitatavas vormis Vahendaja elektronpostiaadressile vähemalt 5 (viis) päeva enne Müügikampaania alustamist. Tähtpäeva mittejälgimise korral kohustub Partner tasuma leppetrahvi 1 000 (üks tuhat) eurot.
10.3. Kliendil on õigus käesoleva vahendusleping üles öelda mistahes ajal Vahendajat sellest eelnevalt teavitamata.
10.4. Kui vahendusleping on sõlmitud juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtjaga, on Vahendajal õigus käesoleva vahendusleping üles öelda mistahes ajal Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
11. LÕPPSÄTTED
11.1. Käesolevale vahenduslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi kehtivat õigust. Kõik vahenduslepinguga seonduvad vaidlused püütakse lahendada pooltevahelise läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua läbirääkimiste teel kokkuleppele, on pooltel õigus pöörduda kohtusse vaidluse lahendamiseks kohtumenetluse teel kohaldades Eesti Vabariigis kehtivat  õigust.
11.2. Kui käesoleva vahenduslepingu mõni säte on seadusega vastuolus, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.
11.3. Kui käesolev vahendusleping on sõlmitud tarbijaga ja mõni säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kliendiks ei ole tarbija.
11.5. Vahendajal on õigus anda käesolevast lepingust tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandatele isikutele ilma asutajai eelneva nõusolekuta. Kui vahendusleping on sõlmitud tarbijast Kliendiga, ei tohi vahenduslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kolmandatele  isikutele üleandmine vähendada lepingu täitmise tõenäosust.
11.6. Käesoleva vahenduslepingu tingimusi võib muuta ainult pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega või Partneripoolse lepingutingimuste muutmise aktseptimisega partneri poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Partneripoolse lepingutingimuste muutmise aktseptimiseks loetakse ka vahendusteenuse kasutamise jätkamine pärast lepingutingimuste uuendamist.
11.7. Tarbijast Kliendil on õigus saata käesoleva vahenduslepinguga seonduvad kaebused postiaadressile või elektronpostiaadressile info@autoveeb.ee.

© Autoveeb.ee
info@autoveeb.ee
Developed by AniStudio